Děláme bydlení dostupnější

Investujte do své budoucnosti i do budoucnosti svých blízkých a neplaťte nájemné za byt, který nebude nikdy váš. Družstevní bydlení je nejvýhodnější a nejjistější varianta, kdy prakticky nic neriskujete. 

Základní informace a hlavní výhody koupě družstevního bytu

Nespornou výhodou družstevního bydlení je především jeho dostupnost, kdy skládáte pouze malou část kupní ceny a zbytek splácíte družstvu v měsíčních splátkách po dobu splatnosti úvěru poskytnutého družstvu. Proto již nemusíte chodit do banky s obavami a žádat o úvěr. K uzavření rezervační smlouvy a nastartování procesu vlastního bydlení vám stačí pouze 25 % z kupní ceny vlastních zdrojů. V procesu pořízení takového typu bydlení vás čeká méně administrativy – neuzavíráte kupní smlouvu, nemusíte si vyřizovat hypotéku a prokazovat bonitu. Výhodné podmínky úvěru zpravidla s nižší úrokovou sazbou vyjednává družstvo a vy se nezadlužujete a jste bez zápisu na katastru nemovitostí. V případě koupě družstevního bytu navíc nehradíte daň z nabití nemovité věci ve výši 4 % z kupní ceny.

Jako člen družstva máte v případě zájmu o zánik členství nárok na vypořádací podíl a nic tak neztratíte. Váš vklad získáte zpět. Případné je možné svá práva a povinnosti člena družstva, tedy i družstevní podíl, převést za na kohokoliv, kdo o převod, a tedy i družstevní podíl, bude mít zájem.

Být součástí družstva přináší pohodlnější průběh řešení chodu života v projektu. Jsou nastavena pravidla užívání bytu a po doplacení kupní ceny si můžete odsouhlasit jeho převod do osobního vlastnictví.

Pro koho jsou družstevní byty výhodné

Rodiny

Rodiny

skvělá příležitost pro mladou rodinu – neplatíte zbytečně nic navíc

Živnostníci

Živnostníci

nemusíte zdlouhavě čekat, než vám banka schválí hypotéku

Senioři

Senioři

jednoduše si zajistíte důstojné bydlení bez nutnosti složitého zařizování

Singles

Singles

s družstevním bytem se nemusíte k ničemu dlouhodobě zavazovat


Pořízení je snadné

Developer Postup při založení družstva

 1. Založení bytového družstva
 2. Zajištění úvěru pro bytové družstvo
 3. Vstup kupujících do bytového družstva
 4. Kolaudace bytových domů
 5. Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a bytovým družstvem

Klient Postup při koupi bytu

 1. Uzavření rezervační smlouvy
 2. Uzavření budoucí smlouvy a úhrada 25 % z kupní ceny
 3. Přihláška do bytového družstva
 4. Přijetí žadavele za člena bytového družstva
 5. Uzavření smlouvy o dalším členském vkladu (uzavírá se mezi členem a družstvem)
 6. uzavření nájemní smlouvy (uzavírá se mezi členem a družstvem)
 7. Převzetí bytových jednotek (družstvo předává členům)

Děláme bydlení dostupnější.

Časté dotazy a odpovědi

Rozbalit / Sbalit vše

Kdo je vlastníkem domu?

Bytové družstvo.

Co jsou stanovy a k čemu slouží?

Stanovy družstva jsou povinnou součástí fungování bytového družstva. Jedná se o dokument, který vzniká při založení družstva a definuje pravidla pro jeho fungování. Stanovy jsou pro všechny členy závazné. Jejich obsah lze měnit pouze odhlasováním na členské schůzi.

Jaké jsou hlavní povinnosti člena družstva?

Povinnosti člena družstva vyplývají ze stanov družstva. Hlavními povinnostmi jsou dodržování stanov družstva a dále splácení měsíčních splátek úvěru.

Je ukončením členství nějak zpoplatněno?

Není.

Jaký je rozdíl mezi osobním a družstevním vlastnictvím?

U osobního vlastnictví si kupující pořizuje jednotku do svého výlučného vlastnictví a dále spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích náležících k domu. V případě pořízení družstevního bytu si kupující pořizuje družstevní podíl. Jeho nedílnou součástí je právo nájmu ke konkrétnímu bytu, a to na dobu neurčitou, a právo užívat společné části domu a pozemky.

Je možný převod z družstevního vlastnictví bytu na osobní vlastnictví?

Ano, ale až po doplacení celého dalšího členského vkladu (tj. kupní ceny bytu). Převod schvaluje členská schůze bytového družstva, případně financující banka.

Jak funguje správa společných částí domu?

Obdobně, jak to známe u jiných bytových domů. Za chod domu je odpovědné představenstvo družstva, to zajistí uzavření smlouvy o správě se specializovanou společností, případně další nutné smlouvy s odbornými společnostmi (účetnictví, zajištění revizí technických zařízení, oprav apod.).

Jaké mám možnosti v případě, že nebudu nenadále schopen hradit nájem na byt?

Je možné prodat byt za tržní cenu,případně vystoupit z družstva, v takovém případě je se členem ukončeno členství a je mu vyplacen vypořádací podíl (viz.samostatný bod).

Je možné zakoupený družstevní byt pronajmout?

Ano, se souhlasem družstva a v souladu se stanovami.

Co je členský vklad?

Hovoříme o základním členském vkladu, který je stejný pro všechny členy družstva a je ve výši 12.000,- Kč, a dalším členském vkladu, kterým je kupní cena bytu. Z dalšího členského vkladu se 25% platí v hotovosti, zbytek je možné hradit formou nájmu.

Má člen družstva předkupní právo na koupi užívaného bytu?

Ano, má. Bude-li dům rozdělen tzv. prohlášením vlastníka na jednotky a přistoupí-li družstvo k převodu jednotek, má člen družstva právo na nabytí vlastnického práva k bytu, ke kterému měl nájemní smlouvu.

Je možné hradit základní členský vklad jinak než v hotovosti?

25% základního členského vkladu se vždy hradí v hotovosti, nicméně na tuto platbu je možné využít např. prostředky ze stavebního spoření, popř. prostředky z úvěru ze stavebního spoření, nebo z jiného úvěru, který si kupující za účelem úhrady této části dalšího členského vkladu sám zajistí. Zbytek dalšího členského vkladu je možné splácet v měsíčním nájmu.

Jaké jsou orgány družstva a k čemu slouží?

Členská schůze, představenstvo, případně ještě kontrolní komise.

Mohou být členy družstva i firmy?

Ano, členy družstva mohou být i právnické osoby. Ty mohou být i členy orgánů družstva, a to prostřednictvím pověřených zástupců.

Co je vypořádací podíl?

Jedná se o součet uhrazených vkladů člena, tzn. jak uhrazené části v hotovosti při koupi bytu, tak také součet uhrazených dalších členských vkladů.

Existuje u družstevního bydlení také společenství vlastníků?

Ne, ačkoliv provozní fungování bytového domu je velmi podobné. Bytové družstvo zastoupeno představenstvem má povinnost pečovat o technický stav domu, spravovat ekonomiku družstva, zajišťovat běžnou správu, opravy, úklid, revize zařízení apod.

Je možné uhradit větší část kupní ceny dopředu nebo dokonce splatit celou kupní cenu?

Ano.

Jaké jsou měsíční náklady v případě koupě družstevního bytu?

Při bydlení v družstevním bytě platíte nájem a zálohy na služby. Součástí nájmu jsou zejména náklady související se správou bytů, příspěvek na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice (fond oprav), případně náklady na opravy a rekonstrukce, a pokud jste neuhradili kupní cenu celou v hotovosti, splátka úvěru.

Komu patří byt v době před úplným splacením úvěru?

Vlastníkem je bytové družstvo, Vy máte k bytu nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Nájemní smlouvu však není možné vypovědět, jako u klasického nájmu.

Je možné zakoupený družstevní byt prodat

Ano. Jednoduchou smlouvu o převodu družstevního podílu, kterou je nutné po podpisu předložit družstvu. Podpisy na smlouvě nemusí být ověřené.

Jak je to s podmínkami úvěru družstva, co fixace a výše úroků?

Úvěr pro družstvo má běžné parametry, tak, jak je všichni známe, mj. výši úrokové míry, fixaci úroků a splatnost. Výše úrokové míry je vzhledem k objemu úvěrové částky velmi výhodná, fixace je nastavena po dobu 5 let od uzavření úvěrové smlouvy. Po uplynutí fixačního období má banka možnost úrokovou míru navýšit, stejně jako družstvo má možnost úvěr splatit či refinancovat. V případě navýšení úroku se rozdíl může promítnout do výše měsíčních nájmů.

Co je Přihláška do bytového družstva?

Dokument, který musí kupující předložit družstvu, aby jej mohlo přijmout za člena.

Je možné provádět v družstevním bytě stavební úpravy?

Ano, se souhlasem družstva.

Mohu být z bytového družstva vyloučen?

Ano. Pokud člen neplní své povinnosti dané zejména stanovami, popř. nedodržuje zcela zásadním způsobem stanovená pravidla domu, dlouhodobě neplatí na úkor ostatních stanovené platby apod., může dojít k jeho vyloučení. Při vyloučení zaniká jeho členství a vzniká mu nárok na vypořádání (viz. tzv. vypořádací podíl).

Přečteno? Nyní si vyberte svůj byt.
Přejít na ceník

Přijďte se podívat

Kontaktujte nás

Kontaktujte naši zákaznickou linku a nastartujte s námi své nové bydlení v moderním bytě na okraji Plzně v sousedství obklopeném přírodou i centru města na dosah.


Potvrzovací kód